© 2006 THE TEXTILE MUSEUM 2320 S Street, NW, Washington, DC 20008-4088 1-(202) 667-0441